Koszty postępowania w przedmiocie wydania Europejskiego Nakazu Zapłaty

Koszty postępowania w przedmiocie wydania Europejskiego Nakazu Zapłaty

Przy założeniu, iż pozew o wydanie Europejskiego Nakazu Zapłaty jest składany w sądzie polskim:

Opłata sądowa wynosi 5 % wartości przedmiotu sporu, czyli kwoty dochodzonej od dłużnika. Jednakże w przypadku uprawomocnienia się Europejskiego Nakazu Zapłaty (w sytuacji niezłożenia przez dłużnika sprzeciwu) zwrotowi podlega ¾ wpłaconej na konto sądu opłaty, ¼ opłaty zostaje natomiast zasądzone od dłużnika. W przypadku wniesienia sprzeciwu od Europejskiego Nakazu Zapłaty całość opłaty jest zasądzana od dłużnika w wyroku,
koszty tłumaczeń,

opłata skarbowa od pełnomocnictwa w kwocie 17 zł,

inne koszty w razie wniesienia sprzeciwu od Europejskiego Nakazu Zapłaty przez pozwanego (np. wynagrodzenie biegłych).

W przypadku, gdy sądem właściwym do rozpoznania sprawy będzie sąd innego Państwa Członkowskiego koszty będą odpowiednio większe i ustala się je indywidualnie w zależności od prawodawstwa danego Państwa Członkowskiego UE, przed sąd którego występuje się z pozwem o wydanie Europejskiego Nakazu Zapłaty.