Europejski Nakaz Zapłaty

Kiedy warto skorzystać z instytucji Europejskiego Nakazu Zapłaty?

 

Zawsze, gdy posiada się dłużnika w innym kraju Unii Europejskiej (z wyjątkiem Danii), a jednocześnie, gdy chodzi o bezsporne roszczenie pieniężne w sprawach cywilnych i handlowych. Nie ma potrzeby narażać się na brak płynności finansowej z powodu braku regulowania zobowiązań pieniężnych ze strony zagranicznych kontrahentów. Więcej informacji na ten temat oferuje Kancelaria Skarbiec.

Kancelaria Prawna Skarbiec zapewnia kompleksową pomoc w skutecznym windykowaniu należności od dłużników, nie tylko polskich, ale także mających siedzibę lub miejsce zamieszkania w Państwach Członkowskich Unii Europejskiej. Skorzystanie w tym względzie z instytucji Europejskiego Nakazu Zapłaty ułatwia i przyspiesza wyegzekwowanie od nierzetelnego kontrahenta stosownych należności pieniężnych.

 

Europejski Nakaz Zapłaty

 

Płynność finansowa przedsiębiorstwa zależy w głównej mierze od terminowej realizacji zobowiązań przez kontrahentów, jednakże niejednokrotnie zdarzają się sytuacje, w których kontrahent bądź opóźnia się z zapłatą należności, bądź w ogóle jej nie uiszcza. Szczególne trudności stwarzają nierzetelni kontrahenci z innych państw Unii Europejskiej. W takim wypadku jednym z najbardziej skutecznych rozwiązań jest przekazanie sprawy do profesjonalnej windykacji.

W zakresie windykacji roszczeń Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje między innymi usługi związane z sądowymi działaniami windykacyjnymi – dzięki doświadczeniu naszych prawników i odpowiedniej organizacji pracy uzyskujemy statystycznie lepsze wyniki niż średnia krajowa odnośnie poziomu ściągalności wierzytelności i czasu trwania postępowania.

W stosunku do dłużników z innych krajów Unii Europejskiej szczególnie pomocnym i wskazanym jest stosowanie procedury związanej z Europejskim Nakazem Zapłaty.

 

Czym jest Europejski Nakaz Zapłaty

 

Istnienie Unii Europejskiej, która skupia w sobie większość państw z Europy, spowodowało nie tylko zacieśnienie współpracy gospodarczej i politycznej, ale także pozwoliło na ułatwienie bardziej prozaicznych czynności, jak windykacja należności pomiędzy podmiotami z różnych państw członkowskich Unii Europejskiej. Nieuczciwy dłużnik np. z Niemiec, Francji, Hiszpanii czy Czech nie może już liczyć na to, że wierzyciel z innego kraju Unii Europejskiej będzie musiał mozolnie przebrnąć przez prawne procedury w swoim państwie, a następnie w kraju zamieszkania/siedziby dłużnika, żeby móc odzyskać należne mu pieniądze.

Instytucja Europejskiego Nakazu Zapłaty pozwala na uproszczone i szybkie ściganie dłużnika z innego państwa Unii Europejskiej. Procedura dochodzenia roszczenia przy wykorzystaniu ENZ jest zbliżona do polskiego postępowania upominawczego. Warunkiem możliwości skorzystania z europejskiego postępowania nakazowego jest, po pierwsze, transgraniczny charakter sprawy (co oznacza, iż jedna ze stron sporu musi mieć miejsce zamieszkania/siedzibę w innym państwie członkowskim niż państwo członkowskie sądu rozpoznającego sprawę), po drugie zaś procedura ta może być stosowana tylko w celu dochodzenia bezspornych roszczeń pieniężnych w sprawach cywilnych i handlowych.

Biorąc pod uwagę koszty przeprowadzenia sprawy za granicą, a w przypadku niektórych Państw także przewlekłość postępowania (np. Polska), przeprowadzenie postępowania sądowego na podstawie Europejskiego Nakazu Zapłaty jest o wiele tańsze i szybsze. Biorąc także pod uwagę osiągnięcie analogicznego skutku jak w przypadku wyroków sądowych wydanych przez sąd w państwie dłużnika, postępowania na podstawie Europejskiego Nakazu Zapłaty są często praktykowane i wykorzystywane w sporach przeciwko nierzetelnym kontrahentom.

Istota dochodzenia roszczeń w drodze pozwu o wydanie Europejskiego Nakazu Zapłaty sprowadza się do ominięcia dodatkowych procedur sądowych (w szczególności tzw. procedury exequatur) co oznacza, iż Europejski Nakaz Zapłaty, który stał się wykonalny w Państwie Członkowskim UE jego wydania (np. w Polsce), jest uznawany i wykonywany w innych Państwach Członkowskich UE (np. w Niemczech) bez potrzeby stwierdzenia wykonalności i bez możliwości sprzeciwienia się jego uznaniu. Innymi słowy mówiąc Europejski Nakaz Zapłaty, który uzyskuje klient może trafić bezpośrednio do komornika w dowolnym państwie Unii Europejskiej, z pominięciem czasochłonnych i skomplikowanych procedur sądowych, które normalnie przeprowadza się dodatkowo przed sądem, w okręgu którego dłużnik ma miejsce zamieszkania lub siedzibę.

Przykład: Polski wierzyciel posiada dłużnika w Niemczech.

Gdyby polski podmiot wystąpił przeciwko niemieckiemu kontrahentowi przed sąd polski w oparciu o przepisy krajowe (nie zaś stosując tryb unijny związany z Europejskim Nakazem Zapłaty) to po uzyskaniu nakazu zapłaty/wyroku musiałby wystąpić przed sąd niemiecki z odpowiednim wnioskiem i tam jeszcze przeprowadzić procedurę uznania polskiego orzeczenia i jego wykonalności przed skierowaniem sprawy do niemieckiego komornika. Jeśli dłużnik przeniósłby się w między czasie do jeszcze innego państwa członkowskiego np. z Niemiec do Hiszpanii, to znów trzeba przeprowadzać procedurę uznania polskiego orzeczenia (przed sądem hiszpańskim). Koszty całej operacji w takim przypadku znacznie rosną, a uzyskanie zaspokojenia rozciąga się w czasie. Tych ujemnych aspektów nie ma przy zastosowaniu procedury związanej z Europejskim Nakazem Zapłaty, na podstawie którego można ścigać dłużnika w prawie każdym państwie Unii Europejskiej bez potrzeby przeprowadzania w miejscu pobytu/siedziby dłużnika dodatkowych postępowań sądowych.

Analogicznie wyglądałaby procedura w sytuacji, w której niemiecki (hiszpański, włoski etc.) wierzyciel posiadałby dłużnika w Polsce.

Poza wyżej określonym dobrodziejstwem wynikającym z zastosowania instytucji Europejskiego Nakazu Zapłaty, można także wskazać dalsze zalety zastosowania unijnej procedury ścigania dłużnika z innego Państwa Członkowskiego UE, w szczególności:

uproszczony tryb dochodzenia roszczenia przejawiający się między innymi odformalizowaniem w zakresie składania pozwu (nie ma obowiązku załączania do niego dokumentów, z których wynika roszczenie, sąd działa jedynie w oparciu o opis dowodów i oświadczenia powoda, iż dane zawarte w pozwie są prawdziwe),

większa szansa na brak wniesienia sprzeciwu przez pozwanego w związku z faktem, iż procedura jest mało znana i dłużnik może się zniechęcić lub po prostu nie wiedzieć, jak wnieść sprzeciw po otrzymaniu Europejskiego Nakazu Zapłaty,

szybkość załatwienia sprawy w odróżnieniu od stosowania procedury krajowej, a następnie procedury uznawania orzeczenia przez sąd zagraniczny (tak jak na wyżej wskazanym przykładzie).

Wprowadzenie unijnej procedury związanej z Europejskim Nakazem Zapłaty posiada jeden zasadniczy cel: państwa wchodzące w skład Unii Europejskiej dążą do uproszczenia i zunifikowania procedur odzyskiwania wierzytelności pieniężnych, co do których, co do zasady, nie ma sporów prawnych. Zagadnienie to ma bowiem dla podmiotów gospodarczych (i nie tylko) szczególne znaczenie, gdyż opóźnienia w płatnościach stanowią jeden z głównych powodów braku płynności finansowej i niewypłacalności, zagrażającej istnieniu zwłaszcza małych i średnich przedsiębiorstw, i w konsekwencji mogą prowadzić do utraty dużej liczby miejsc pracy.

Dowiedz się więcej:

Jakie korzyści wiążą się z Europejskim Nakazem Zapłaty?

Dochodzenie roszczeń od zagranicznych kontrahentów z Unii Europejskiej w drodze pozwu o wydanie Europejskiego Nakazu Zapłaty posiada wiele zalet i cechuje się wyższością nad procedurą dochodzenia roszczeń od kontrahentów z Unii Europejskiej w oparciu jedynie o przepisy krajowe.

Europejski Nakaz Zapłaty – podstawowe informacje

Europejski Nakaz Zapłaty jest rodzajem orzeczenia sądowego pozwalającego na egzekucję roszczeń od zagranicznego kontrahenta z Unii Europejskiej (z wyjątkiem Danii i Wielkiej Brytanii, które nie wdrożyły tej unijnej procedury).

Kiedy można zastosować Europejski Nakaz Zapłaty?

Koszty postępowania w przedmiocie wydania Europejskiego Nakazu Zapłaty

 

Inne usługi Kancelarii Prawnej Skarbiec