Jakie korzyści wiążą się z Europejskim Nakazem Zapłaty?

Jakie korzyści wiążą się z Europejskim Nakazem Zapłaty?

Dochodzenie roszczeń od zagranicznych kontrahentów z Unii Europejskiej w drodze pozwu o wydanie Europejskiego Nakazu Zapłaty posiada wiele zalet i cechuje się wyższością nad procedurą dochodzenia roszczeń od kontrahentów z Unii Europejskiej w oparciu jedynie o przepisy krajowe.

Oto najbardziej istotne korzyści zastosowania unijnej procedury dochodzenia roszczeń w drodze pozwu o wydanie Europejskiego Nakazu Zapłaty:

<> uproszczony tryb dochodzenia roszczenia przejawiający się między innymi odformalizowaniem w zakresie składania pozwu (nie ma obowiązku załączania do niego dokumentów, z których wynika roszczenie, sąd działa jedynie w oparciu o opis dowodów i oświadczenia powoda, iż dane zawarte w pozwie są prawdziwe),

<> ominięcie rygorystycznych przepisów dotyczących dowodów – często przepisy prawa, w tym także prawa polskiego, przewidują ograniczenie czasowe przy przedstawianiu dowodów przed sądem oraz inne restrykcje związane ze zbieraniem przez sąd materiału dowodowego. Tych ograniczeń nie ma przy składaniu pozwu o wydanie Europejskiego Nakazu Zapłaty,

<> omija się dodatkowe procedury sądowe, co oznacza, iż Europejski Nakaz Zapłaty, który stał się wykonalny w Państwie Członkowskim jego wydania (np. w Polsce), jest uznawany i wykonywany w innych Państwach Członkowskich (np. w Niemczech) bez potrzeby stwierdzenia wykonalności i bez możliwości sprzeciwienia się jego uznaniu. Gdyby polski podmiot wystąpił przeciwko zagranicznemu kontrahentowi przed sąd polski w oparciu o przepisy krajowe (nie zaś stosując tryb unijny związany z Europejskim Nakazem Zapłaty) to po uzyskaniu nakazu zapłaty/wyroku musiałby wystąpić przed sąd miejsca zamieszkania/siedziby zagranicznego kontrahenta (np. sąd niemiecki) z odpowiednim wnioskiem i tam jeszcze przeprowadzić procedurę uznania polskiego orzeczenia i jego wykonalności przed skierowaniem sprawy do tamtejszego komornika. Jeśli dłużnik przeniósłby się w między czasie do jeszcze innego państwa członkowskiego (np. z Niemiec do Hiszpanii), to znów trzeba przeprowadzać procedurę uznania polskiego orzeczenia (przed sądem hiszpańskim). Koszty całej operacji w takim przypadku znacznie rosną, a uzyskanie zaspokojenia rozciąga się w czasie. Tych ujemnych aspektów nie ma przy zastosowaniu procedury związanej z Europejskim Nakazem Zapłaty,

<> większa szansa na brak wniesienia sprzeciwu przez pozwanego – procedura jest mało znana i dłużnik może się zniechęcić lub po prostu nie wiedzieć, jak wnieść sprzeciw po otrzymaniu Europejskiego Nakazu Zapłaty,

<> szybkość załatwienia sprawy – w odróżnieniu od stosowania procedury krajowej, a następnie procedury uznawania orzeczenia przez sąd zagraniczny (tak jak na wyżej wskazanym przykładzie),

<> znaczna oszczędność kosztów.